Advocatenkantoor Maarsen Legal

Welkom bij Maarsen Legal

Maarsen-Legal levert juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven. Mr. drs. Esther Maarsen-Neumann is sinds 2005 advocate en heeft steeds in internationaal verband haar werkzaamheden uitgeoefend, waarbij grensoverschrijdende geschillenoplossing in de vakgebieden (internationaal) erfrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht in combinatie met procesrecht de afgelopen jaren tot een verdiepende specialisatie hebben geleid.

Welkom

Mr. drs. Esther Maarsen-Neumann

Over mij

Een goede, integere en betrokken dienstverlening met oog voor de verschillende facetten van juridische vraagstukken, is voor mij een vanzelfsprekend uitgangspunt. Bij alle vraagstukken en geschillen stel ik het belang van mijn cliënt(en) en hun omgeving voorop.
Uw vertrouwen is mijn verplichting. In mijn advisering zal ik u derhalve in heldere taal alle facetten van het juridisch geschil uiteen zetten, zodat gezamenlijk de juiste tactiek kan worden vastgesteld. Ik ben betrokken bij mijn cliënten en zet mij proactief in teneinde een goede oplossing te bereiken. Daarbij staat voorop dat ik allereerst zal trachten voor een juridisch probleem een minnelijke oplossing te vinden. Mijn ervaring is dat de gang naar de rechter veelal voorkomen kan worden en dat dit door tactisch te onderhandelen dan het grootste voordeel voor de cliënt oplevert. Wanneer procederen echter noodzakelijk / onvermijdelijk is, zet ik zonder aarzelen al mijn kennis in om het beste resultaat voor mijn cliënt te bereiken. Daarmee gepaard gaat uiteraard het voeren van onderhandelingen, gerechtelijke procedures en het veilig stellen van verhaalsmogelijkheden, door beslaglegging etc. Ik ben opgegroeid in het noorden van Duitsland (Hamburg), maar heb mijn algehele rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden doorlopen. Daarbij heb ik naast de studie Nederlandse recht de nadruk gelegd op het internationale recht in verband met economie. Vanwege mijn achtergrond adviseer ik zonder enige taalbarrière volstrekt tweetalig in het Duits en Nederlands. In alle voornoemde rechtsgebieden ben ik tevens op de hoogte van de relevante verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse recht, zodat ik in mijn advisering direct alle valkuilen voor cliënten inzichtelijk kan maken. Naast Nederlands en Duits spreek en adviseer ik uiteraard in het Engels.

Rechtsgebieden

Maarsen-Legal adviseert, procedeert, en werkt uitsluitend op basis van het Nederlandse recht. Vanwege haar achtergrond adviseert mr. drs. Maarsen-Neumann volledig tweetalig in het Duits en het Nederlands. Daarbij zijn met name de verschillen tussen de rechtsstelsels van beide landen van belang die veelal in de praktijk verraderlijke valkuilen blijken te hebben.Vanzelfsprekend worden cliënten ook zonder problemen in de Engelse taal geadviseerd.mr. drs. Maarsen-Neumann heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Rechtsgebieden

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Erfrecht

Het erfrecht wordt gezien als onderdeel van het personen- en familierecht, waar velen mee te maken krijgen en waar de emoties hoog kunnen oplopen. Een gedegen kennis van het erfrecht is vereist, teneinde uw laatste wil helder vast te leggen en/of tot een afwikkeling van uw laatste wil/ testament te komen, dan wel erfgenamen te adviseren en in rechte bij te staan in geval van conflicten. Mr. drs. Maarsen-Neumann is gespecialiseerd in het erfrecht en adviseert vaak ook op de raakvlakken die het erfrecht met de andere rechtsgebieden heeft.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Het opstellen van een Codicil
 • Erfgenaam (zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen)
 • Executeur (ontslag, aansprakelijkheidsstelling)
 • Legitieme portie/wettelijke verdeling/kindsdeel
 • Legaten
 • Omvang nalatenschap
 • Onterfd (legitieme portie of passend verzorgingsniveau, recht op informatie)
 • Geen testament
 • Testament (vernietiging of vernietigbaarheid of de uitleg ervan)
 • Verdeling nalatenschap, boedelbeschrijving
 • Vereffening nalatenschap
 • Vruchtgebruik
 • Wettelijk Erfdeel
 • Bedrijfsopvolging/onderneming
 • Internationaal erfrecht

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Ondernemingsrecht

Ondernemers krijgen te maken met zeer uiteenlopende vraagstukken, problemen en geschillen, die veelal een juridische of fiscale achtergrond kennen. Maarsen-Legal behartigt graag al uw belangen ten aanzien van de diverse vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daarbij verliezen wij vanuit juridisch en fiscaal perspectief uw commerciële belangen op korte en lange termijn niet uit het oog.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Advisering over rechtsvormen
 • Begeleiding van uitgifte, inkoop en overdracht van aandelen
 • Opstellen van aandeelhouders- en participatieovereenkomsten
 • Adviseren/procederen in aandeelhoudersgeschillen, Management buy-outs, Ontslag bestuurder, Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het opstellen van besluitvorming en uitwerken van doordachte en heldere contracten
 • Geschillen tussen afnemers en leveranciers
 • Aan- en verkoop van ondernemingen
 • Due Diligence (bedrijfsonderzoek), civiel
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Intentieovereenkomsten/ LOI
 • Koopovereenkomst (aandelen en activa/passiva), opstellen en beoordelen / SPA
 • Begeleiden van overnameonderhandelingen
 • Disclosure letters

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Huurrecht

Het vastgoedrecht is een overkoepelend begrip voor verschillende facetten die allen te maken hebben met stenen, of u ze nu huurt, koopt of (laat) bouwen. Het huurrecht regelt de verhouding tussen verhuurder en huurder van woonruimte en bedrijfsruimte of een combinatie van allebei.
Ik adviseer u graag bij verschillende facetten die zich kunnen voordoen zoals:

 • Opstellen van een huurovereenkomst;
 • Opzegging/ontbinding van een huurovereenkomst;
 • Indeplaatsstelling, onderverhuur, mede huur;
 • Huurprijs;
 • Huurgeschillen;
 • Overlast, bijvoorbeeld geluid/stank, buren, burenruzies;
 • Krakers;

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Procesrecht

Wij zijn betrokken bij onze cliënten en zetten ons proactief in teneinde een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij zullen wij allereerst trachten voor uw juridisch probleem een minnelijke oplossing te vinden. Onze ervaring is dat de gang naar de rechter veelal voorkomen kan worden en dat dit door tactisch te onderhandelen dan het grootste voordeel voor u oplevert. Wanneer procederen echter noodzakelijk / onvermijdelijk is, zetten wij zonder aarzelen al onze kennis in om het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken. Uw tevredenheid is ons doel.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Gerechtelijke procedures in eerste aanleg en hoger beroep
 • Kort geding
 • Voorlopige voorziening
 • Vrijwaringsincident
 • Verstek
 • Arbitrage
 • Conservatoir/executoriaal/ beslag
 • Derdenbeslag/eigenbeslag
 • Voor incassoprocedures in binnen-en buitenland werken wij samen met specialisten
 • Tenuitvoerlegging (buitenlandse) vonnissen

Samenwerkers

Samenwerkers

Bomen te Maartensdijk

Mr. drs. Maarsen-Neumann

Mr. drs. Maarsen-Neumann adviseert op de benoemde rechtsgebieden. Soms zijn problemen of geschillen echter omvangrijker en staat geen enkele beslissing die cliënten in deze situaties moeten nemen op zichzelf. In die gevallen werkt mr. drs. Maarsen-Neumann met specialisten samen, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsrecht, fiscaal recht, IE-recht. Door de opgebouwde internationale flexibele schil is mr. drs. Maarsen-Neumann in staat omvangrijke, rechtsgebied overstijgende adviezen te verstrekken en problemen/geschillen doeltreffend op te lossen. Dit geldt zeker ook in internationaal verband. Indien de zaak erom vraagt, zal mr. drs. Maarsen-Neumann de rechtszoekende doorverwijzen binnen haar netwerk, teneinde ervoor te zorgen dat op deze wijze iedere rechtszoekende die hulp krijgt, die nodig is. Daarnaast werkt mr. drs. Maarsen-Neumann samen met notarissen en fiscalisten om ook deze aspecten in haar adviezen/procedure of geschillenbeslechting mee te kunnen nemen.

Tarieven

Tarieven

Maarsen Legal is een kantoor met een minimale overhead. Door de kosten en daarmee ook het uurtarief worden goed in de hand gehouden. Indien er geprocedeerd moet worden, wordt er vooraf een reële en eerlijke inschatting van uw zaak en de kosten gemaakt, zonder overspannen verwachtingen te wekken.
In het algemeen wordt gewerkt met een vast uurtarief van €210,-- exclusief BTW en verschotten. Bij verschotten moet u denken aan kosten van derden, zoals uittrekselkosten, deurwaarderskosten, griffierecht of kosten voor het inschakelen van experts etc. Kantoorkosten worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om met cliënten vaste prijsafspraken te maken of diensten af te nemen op basis van een abonnement.
Maarsen Legal adviseert en procedeert niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Contact Maarsen Legal

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen worden gedownload in "pdf" formaat. Dit betekent dat u het programma Adobe Acrobat Reader nodig heeft om dit bestand te kunnen lezen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Maarsen Legal beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen die dienaangaande in de verordening op de beroepsaansprakelijkheid zijn gesteld.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Maarsen Legal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Maarsen Legal.

Derdengeldenrekening Maarsen Legal

Maarsen Legal hanteert geen derdengeldenrekening. Hieruit volgt dat derden, waaronder deurwaarders, gelden bestemd voor cliënten rechtstreeks aan cliënten dienen te voldoen en niet door tussenkomst van kantoor. Indien er onverhoopt gelden op de betaalrekening van Maarsen-Legal worden ontvangen, dan zorgt het kantoor ervoor dat deze gelden zo spoedig mogelijk worden overgemaakt aan de rechthebbende voor wie de gelden bestemd zijn.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website en kan hier worden ingezien en hier als .pdf file worden gedownload.

Kamer van Koophandel

Maarsen-Legal is de handelsnaam van Advocatenkantoor Maarsen-Neumann BV en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 55476430.

Klachten en geschillen

Klachten kunnen worden ingediend bij mr. Maarsen-Neumann. De klachtenregeling kunt u hier als .pdf file downloaden.

Privacy Verklaring Maarsen Legal

De Privacy verklaring van Maarsen Legal kunt u hier als .pdf file downloaden.

Wet-regelgeving

Maarsen-Legal is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten: de advocatenwet, de gedragsregels en verordeningen zoals vermeld op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten zij van toepassing.

Waarnemer

Voor zover het voor mr. Maarsen-Neumann onmogelijk is haar praktijk (tijdelijk) uit te oefenen, zal als waarnemer optreden mr. E. Sengül van ARC Legal te Kampen. In zulke een situatie worden cliënten vanzelfsprekend persoonlijk dienovereenkomstig geïnformeerd.

Contact